info@marm.com.tr
+90 216 560 0 724

Aydınlatma Beyanı

Marm Assistance > Aydınlatma Beyanı

Marm Assistance Destek Hizmetleri A.S. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü

MARM ASSISTANCE olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MARM ASSISTANCE tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MARM ASSISTANCE ‘da tanımlanmış acil durum, araştırma-soruşturma, bilgi güvenliği, cenaze ayarlamaları, eğitim, güvenlik, ilaç-medikal malzeme ayarlamaları, işe alım, medikal dosya takibi, medikal eskort ayarlamaları, müşteri memnuniyeti, müşteri operasyonel süreçleri, otel ayarlamaları, otel/konaklama, satınalma, tercümanlık ayarlamaları, transfer ayarlamaları, tur, uçak bileti, ücret, vize, yerel temsilci ayarlamaları, yerinde medikal hizmet ayarlamaları süreçleri için kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıda detaylandırılmıştır;

 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelere istinaden veri sahiplerine hizmet verilmesi
 • Marm Assistance ‘ın yürütmekte olduğu, teknik, Medikal , Travel ve operasyonel hizmetlerin verilebilmesi
 • Hukuksal açıdan yaşanan problemler esnasında adli mercilere sunulmak üzere kişisel veri sunulmaktadır
 • Marm Assistance’ın kurumsal güvenliğini sağlayanabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir,
 • Marm Asssistance bünyesindeki departmanların verdiği hizmet yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlenmektedir,
 • Müşteriler ile yapılan sözleşme kapsamında faturalama, raporlama, cari detaylandırma faaliyetleri için kişisel verileriniz işlenmektedir,
 • Müşteri memnuniyetinin ve olası şikâyetlerin tekrar ele alınabilmesi için müşteri ses kayıtları alınmaktadır.
 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimize gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması için kişisel veriler işlenmektedir.
 • Teknik hizmetlerde hizmetlerinde kişisel veri sahibine yol yardım, araç çekici hizmetleri, araç kiralama, konaklama, uçak bileti ayarlaması, gümrük işlemleri hizmetlerinin sunulabilmesi için ve poliçe kapsamında olup olmadığını teyit etmek için kişisel verileri almaktayız.
 • Medikal hizmet verilen kişisel veri sahiplerine hastane yatış işlemleri, sağlık verileri cenaze işlemlerinin yürütülmesi, konaklama, uçak bileti ayarlaması, hava ambulansının ayarlanması hizmetlerinin verilmesi için kişisel veri alınmaktadır.
 • Travel hizmetlerinde kişisel veri sahiplerine otel,bilet, tur, araç kiralama, vize işlemleri gerçekleştirebilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.
 • Personellerimizin yasal haklarının yerine getirilmesi, maaş ödemeleri, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, personel yetkinliklerinin ölçülmesi, performansın ölçülmesi, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, puantaj hesaplaması, seyahat süreçlerinin yürütülmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi için kişisel veriler alınmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.marmassistance.com.tr internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.marmassistance.com.tr internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; MARM ASSISTANCE, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı İlgili Kamu Kurumları, İlgili Marka Yetkilileri, Tedarikçiler, İlgili Servis Sağlayıcıları, İlgili Sigorta Firmaları, Müşteriler, Şirket İçi Departmanlar ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

MARM ASSISTANCE bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

ALINAN KİŞİSEL VERİLER

MARM ASSISTANCE bünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar, marka müşterisi, müşteri, sigortalı, tedarikçi ve ziyaretçi kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, MARM ASSISTANCE ’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler MARM ASSISTANCE tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, MARM ASSISTANCE tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

 • MARM ASSISTANCE İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: Marm Assistance Destek Hizmetleri A.Ş.

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

 

Aydınlatma başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Elden     : Harmandere Mah. Ankara Cad. AirPort Plaza No:486, 34912 Pendik/ İstanbul
Mail       : marm@hs03.kep.tr
Kargo    : Harmandere Mah. Ankara Cad. AirPort Plaza No:486, 34912 Pendik/ İstanbul

 

Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tastikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.